مجسمه سازی هنر تجسمی خلق اشکال سه بعدی انسان و حیوان با استفاده از موادی نظیر گچ، موم و سنگ است. مجسمه سازی از ابداعات هنری است و ساختار آن بر احجام سه بعدی است. مجسمه سازی با بقیه هنرها تفاوت دارد و همچون عکاسی تنها با اشکال مسطح مرتبط نیست. مجسمه اشکال سه بعدی را شامل می شود ودستاورد های هنری آن نه تنها از طریق مشاهده بلکه از طریق تماس قابل دریافت است. مجسمه سازان با دستانشان قادرند تا احساس هنری عالی را به لمس بکشانند و با استفاده از موادی مانند سنگ مرمر، چوب، سنگ و آلومینیوم، برونز، آهن و ... احساس را به صورت مجسمه به واقعيت می کشاند. مجسمه سازی از پیشینه ای کهن تر از تاریخ برخوردار است. باستانشناسان در عصر حجر مجسمه هایی ساخته دست بشر از استخوان ها و شاخ ها ی حیوانات یافته اند. ساختن مجسمه از ديرباز اهداف متفاوتی داشته است. گاه به جهت بازماندن یاد و خاطره، گاه دليل تاريخی و گاه دينی داشته است و در بعضی موارد هم به جهت ضبط موضوعات روزانه برای بعضی عادات و رسوم به کار می رفته است. بی شک تغييرات اجتماعی و اقتصادی قرن 20 دليلی بر استفاده مجسمه سازان از روش ها و مواد مختلف گرديد و مفهوم مجسمه سازی را نزد هنرمندان متفاوت ساخت و به مجسمه سازی برتر و اصيل منجر شده است.